Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stöda elevens inlärning, psykiska utveckling och välmående.

Skolpsykologen arbetar också för att stöda skolsamfundet och för att alla ska få arbeta i en trygg inlärningsmiljö.

Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdens uppgift är att främja barnets hälsa och välmående och är till sin karaktär förebyggande. Den omfattar individuell elevhälsovård, hälsofostran och första hjälp.

Skolhälsovårdaren samarbetar med övriga elevvården.

Elevernas hälsotillstånd kontrolleras läsårsvis av skolhälsovårdaren.

Skolläkaren undersöker elever i åk 1 och 5 samt vid problem i anslutning till skolgången.

Till skolhälsovårdarens uppgifter hör dessutom:

- att ge regelbundet återkommande vaccinationer

- att dirigera vårdbehövande elev till vederbörlig vård

- att ge elever insikter i sunda levnadsvanor

Sjukt barn vårdas hemma och vid elevens tillfrisknande rekommenderas en feberfri dag hemma innan skolgången inleds på nytt.

Ett barn som insjuknar under skoldagen skickas ej ensamt hem. En förälder eller nära anhörig avhämtar barnet från skolan.

Kurator

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet i skolan.

Till skolkuratorns uppgifter hör både arbete med grupper och individuellt elevarbete.

Målet med skolkuratorns arbete är att stödja elevernas sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling.

Förutom samtal med elever samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan. Skolkuratorn hjälper elever och deras familjer då någon form av svårighet uppstår. Skolkuratorn kan kontaktas t.ex. vid svårigheter i kamratrelationerna, mobbning, upprepad eller olovlig frånvaro, förändringar i livssituationen eller annat som påverkar skolgången och skoltrivseln.

0